Пошук

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 22.11.2022 15:37
Кількість переглядів: 188

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в с. Липини,

Луцького району, Волинської області

 

  1. Інформація про замовника СЕО:

Підгайцівська сільська рада Луцького району Волинської області.

Адреса: 45602, с.Підгайці, вул.Шкільна, 30

  1. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документ державного планування – проєкт детального плану території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в с. Липини, Луцького району, Волинської області розроблений згідно з рішенням Підгайцівської сільської ради від 16.09.2022 № 20/6.

Мета розроблення детального плану полягає в деталізації і уточненні у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, визначенні планувальної структури функціонального призначення окремої території, просторової композиції та параметрів забудови, обґрунтування розташування багатоквартирної житлової забудови на території проєктування.

Проєкт детального плану території розроблено згідно: Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В .2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-5:2011 «Благоустрій території», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

 

3. Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Об’єкт планованої діяльності відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до статті 3 частини третьої пункту 10 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць).

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДДП для таких компонентів довкілля:

- ґрунти (бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів, які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву, дотримання вимог щодо санітарного очищення території);

- атмосферне повітря (інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій тощо);

- водні ресурси (впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних ресурсів);

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір земельної ділянки для будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення об’єктів і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

У разі незатвердження ДДП, а саме проєкту детального плану території для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в с. Липини, Луцького району, Волинської області та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проєктується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки громади.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього середовища на прямий та опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ; дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проєкту містобудівної документації є їх відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки Звіту про СЕО визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

- вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.) та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів;

- повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку громади та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні еко-енергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відведення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- влаштування санітарно-захисних розривів та зон зелених насаджень для зменшення акустичного забруднення території;

- охорона підземних вод від забруднення (влаштування з природного покриття (бруківки) проїзної частини, гідроізоляції споруд для зберігання води, бетонування стоянок автотранспорту, встановлення площадки для контейнерів ТПВ);

- охорона поверхневих вод та ґрунтів;

- санітарна очистка території забудови має бути планово- регулярною і здійснюватися органами ЖКГ або іншими службами. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи та вуличне сміття повинні вивозитися на полігон ТПВ громади.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1- 10:2010 «Настанова з використання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги»; Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 та від 23.12.2018 № 425.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту ДДП подаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника протягом 15 днів з дня оприлюднення у Підгайцівську сільську раду Луцького району Волинської області. Адреса: 45602, с. Підгайці, вул.Шкільна, 30. Адреса електронної пошти: pidgayci@gmail.com . Телефон: +380503788802

Відповідальна особа за організацію розгляду: Копюк Віталій Петрович – начальник відділу земельних ресурсів та кадастру Підгайцівської сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних