Пошук

Кодекс етики голови та депутатів Підгайцівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Кодекс етики для голови та депутатів Підгайцівської сільської ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил службової поведінки для голови та депутатів місцевої ради (далі – суб’єкти етичної поведінки), яких вони повинні дотримуватись під час виконання своїх службових повноважень.

1.2. Кодекс етики ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих і нормативних актах.

1.3. Мета Кодексу: підвищення рівня довіри громадян до місцевої влади, покращення персональної відповідальності за належне виконання службових обов’язків, забезпечення прозорості та гласності у роботі місцевої влади, запобігання зловживанням службовим становищем.

1.4. З моменту набуття чинності даного Кодексу суб’єкти етичної поведінки ознайомлюються з положеннями Кодексу етики під підпис і дотримуються їх у процесі службової діяльності.

2.Основні терміни, які застосовуються в Кодексі

 2.1.Етичні правила ділової поведінки – норми належної поведінки, які забезпечують сумлінне виконання посадових обов’язків і дотримання встановлених обмежень у професійній діяльності на основі відповідності поведінки етичним нормам.

Посадова особа місцевого самоврядування - це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату коштом місцевого бюджету.

Корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Конфлікт інтересів – суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих службових повноважень. Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Подарунок - будь-яке благо, що має грошову вартість.

Винагорода - цінності, які отримує особа в обмін на послуги для іншої особи.

Гонорар – грошова винагорода за послугу.

Лобіювання - скоординована практика обстоювання інтересів або чинення тиску на депутатів та чиновників на користь того або іншого рішення.

3. Основні етичні цінності в роботі голови та депутатів місцевих рад.

У своїй роботі суб’єкти етичної поведінки мають керуватися такими моральними цінностями: - добро як користь громаді, справедливість, милосердя, права людини, гідність, краса, любов, свобода, чесність;  українська ідея – єдина соборна Україна, патріотизм, національна гідність, державна незалежність, повага і довіра до законно обраної влади; ініціативність, доброзичливість, урівноваженість; - етична відповідальність перед громадою.

4. Основні принципи етики в роботі голови та депутатів місцевих рад при прийнятті рішень

Суб’єкти етичної поведінки повинні спиратися на такі етичні принципи:

- народовладдя;

- законності та верховенства права;

- гласності;

- колегіальності депутатів;

 - виборності;

- демократизму ;

 - підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

- служіння територіальній громаді;

- гуманізму і соціальної справедливості ;

- пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- забезпечення рівних можливостей ;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

- об’єктивності;

- конфіденційності.

5. Етичні правила службової поведінки голови та депутатів місцевих рад

5.1. Виконання своїх обов’язків. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

 - неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, регламенту ради, присяги та вимог цього Кодексу;

- бути патріотом територіальної громади та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

 - проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

- з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;

- відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних» тримати в таємниці.

5.2. Публічна поведінка.

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

- утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу місцевої ради та її виконавчим органам;

- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

- унеможливити дії, які можуть бути розцінені як підкуп громадян та маніпуляція громадською думкою.

- зовнішній вигляд має відповідати меті, завданням, темі зустрічі чи події в якій бере участь виборна особа.

-  проявляти ввічливість, тактовність і повагу до  депутатів,  посадових осіб місцевого самоврядування та інших громадян не залежно від їх політичних та релігійних  уподобань, статі, віку, сімейного стану іт.д.;

 - використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;

- у разі використання в публічних виступах, інтерв’ю, у коментарях чи дописах у соціальних мережах неправдивих або неперевірених фактів, зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань та публічно перепросити;

- не використовувати погрози, залякування, непристойні висловлювання,   що принижують чи ображають честь і гідність людини.

5.3. Поводження на засіданнях ради, при роботі в комісіях

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- дотримуватись регламенту відповідної ради;

 - постійно бути присутніми на засіданнях ради, при роботі в комісіях. У разі відсутності депутата більше, як на трьох засіданнях поспіль без поважних причин, питання підлягає розгляду на Комісії з питань депутатської етики;

- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

- проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

- виступати лише з дозволу головуючого;

- дотримуватись часу, відведеного для виступу;

- з повагою ставитись до доповідачів;

 - утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради, або особистого майна присутніх на засіданні;

- вимкнути дзвінки мобільних телефонів під час проведення засідань.

 Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань.

Зокрема, забороняється:

– перешкоджати депутатам вільно відвідувати та брати участь у засіданнях;

– використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

–  використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;;

–   покидати зал засідань без поважних причин.

5.4. Стосунки з виборцями

Суб’єкти етичної поведінки є відповідальним перед виборцями і їм підзвітними. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- нести відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії;

- будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності тощо;

 - вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- вивчати громадську думку;

- проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповідь на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

- з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;

- сприяти доступу до публічної інформації;

- звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік.

5.5. Стосунки зі ЗМІ

Суб’єкти етичної поведінки повинні: - постійно інформувати про свою роботу під час зустрічей з виборцями та через засоби масової інформації;

- сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;

- надавати правдиву, перевірену, вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;

- ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

- намагатися надавати відповідь на всі звернення засобів масової інформації, і обов’язково надавати таку відповідь на письмові запити засобів масової інформації.

5.6. Стосунки з органами, що представляють інші гілки влади

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

- сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють інші гілки влади;

- бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;

- залучати до діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання повноважень.

5.6. Міжфракційні відносини

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

- виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

- здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до інших поглядів і думок;

 - уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.

5.7. Стосунки депутатів з їхніми політичними партіями

Партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади. Суб’єкти етичної поведінки повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.

5.8. Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших державах

Під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій суб’єкти етичної поведінки повинні діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу. У стосунках з органами інших держав зобов’язані захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян. Всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому.

 5.9. Правила поведінки в Інтернеті

Під час спілкування в Інтернеті необхідно дотримуватись загальних правил етичної поведінки. Поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані. Необхідно виявляти повагу до часу, можливостей, статусу людей, з якими відбувається спілкування в Інтернеті. Вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок. Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим, дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю. Дотримуватися нормативної лексики, писати без помилок. Не використовувати погрози, залякування, непристойні висловлювання, що принижують чи ображають честь і гідність людини. У разі використання у соціальних мережах неправдивих або неперевірених фактів, депутат зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань та публічно перепросити.

6. Етика реалізації прав та повноважень

6.1. Суб’єкт етичної поведінки має право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

 - на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання своїх службових обов'язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

- на приватне життя;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри;

- захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому порядку.

7. Запобігання проявам корупції

7.1. Забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

7.2. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;

- використовувати службове посвідчення (голова), депутатський мандат виключно для виконання службових обов’язків;

- використовувати офіційні бланки тільки для офіційних запитів та документів, необхідних для здійснення повноважень;

- уникати дій, спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дії або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;

- особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

 - в установленому законом порядку щороку декларувати свої доходи.

8. Врегулювання конфлікту інтересів

8.1. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- брати до уваги увесь спектр своїх відносин, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового інтересу;

- уникати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання своїх обов’язків;

- утримуватись від дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- запобігати виникненню конфліктів інтересів, а у разі виникнення таких вживати заходи з їх урегулювання. А саме, повідомити в письмовій формі раду, що під час виконання повноважень виник конфлікт інтересів. Дане повідомлення вноситься до протоколу засідання ради. Рекомендується скористатись правом самостійного врегулювання конфлікту інтересів лише у випадках впевненості, що обраний спосіб є достатнім і повністю гарантує його врегулювання;

 - у разі, якщо суб’єкт має фінансову або особисту зацікавленість у питанні, яке обговорюється в раді, він повинен повідомити про це письмово голову та утриматись від обговорення та голосування з цього питання;

- уникати лобіювання справ чи рішень для прийняття в раді за винагороду, оплату, чи в інший спосіб, що передбачає отримання певних переваг особисто, чи для близьких родичів, ділового партнера, іншої особи, від якої суб’єкт може отримати певні переваги.

 8.2. Способи врегулювання конфлікту інтересів:

- усунення особи від прийняття рішення чи участі в його прийнятті рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу особи до певної інформації.

9. Отримання подарунків та винагород

9.1. Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- утримуватись від будь-яких гонорарів, подарунків, винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням повноважень;

- відмовлятись від подарунків для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб;

 - передати органу місцевого самоврядування дарунки, одержані особою, як дарунки територіальній громаді;

- відкидати пропозиції про незаконні послуги;

- у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, невідкладно вжити заходів. А саме: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з-поміж співробітників, колег; 4) письмово повідомити про пропозицію раду.

10. Контроль за дотриманням Кодексу етики для голови та депутатів місцевої ради

10.1. Розглядом фактів порушення вимог даного кодексу займається комісія з депутатської етики, дотримання законності, соціального захисту населення та з питань освіти, культури, молоді і спорту.

10.2. Розгляд питань, пов’язаних з порушенням кодексу суб’єктом етичної поведінки, здійснюється на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, громадян, за поданням голови місцевої ради, за поданням голови постійної комісії місцевої ради з питань депутатської етики, дотримання законності, соціального захисту населення та з питань освіти, культури, молоді і спорту.

10.3. У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами не забороненими законом.

 11. Відповідальність за порушення Кодексу етики для голови та депутатів місцевої ради

11.1. За результатами розгляду комісія з питань депутатської етики на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу комісія має право рекомендувати спікеру застосувати до суб’єкта етичної поведінки один або одночасно кілька заходів впливу:

- попередження із занесенням до протоколу засідання;

- інформування про недостойну поведінку суб’єкта етичної поведінки та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації та на офіційному сайті ради;

- рекомендувати виборцям відкликати депутата відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад»  (у разі, якщо порушення здійснені депутатом).

11.2. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення Кодексу ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє правоохоронні органи.

12.  Культура поведінки й спілкування голови та депутата місцевої ради

12.1. У своїй роботі виборча особа повинна постійно демонструвати високу культуру поведінки та спілкування, яка передбачає знання і дотримання норм етики поведінки, високі моральні якості, культуру спілкування.

12.2. Етичні норми поведінки, яких потрібно дотримуватися в роботі:

Завжди пам’ятати про інтереси громади в цілому та окремих її членів, зберігати цілісність громади; захищати права та інтереси громади та її членів, надавати необхідну підтримку і допомогу, сприяти її розвитку та стабілізації; зберігати професійні межі при виявленні почуттів та емоцій, виявляти емпатію при розв’язанні проблем людини; сприяти благу громади; попереджувати нерівність, дискримінацію; ставити службовий обов’язок над усе, бути відданим своїй посаді; вміти виходити з позиції милосердя, виконуючи виборну посаду; прагнути до самовдосконалення; бути спрямованим на дії; працювати з опорою на позитивне в громаді та людині; постійно прагнути до поліпшення життя людей, громади. Потрібно бути доброзичливим, уважним у роботі, вміти вислуховувати, здійснювати вплив на громаду в цілому та на окремих її членів; не обманювати, бути чесним; спонукати громаду до самовизначення, активізувати й стимулювати її потенціал; бути зразком етичної поведінки; зберігати і захищати гідність, честь і права своїх колег; дотримуватись ідей рівності у роботі й захищати рівноправність; виконувати свої обов’язки якнайкраще.

с. Підгайці  2021 рік

Затверджений рішенням сесії Підгайцівської сільської ради від «2» листопада 2021 року № 12/13 "Про  затвердження Кодексу етики голови та депутатів Підгайцівської сільської ради"

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних